Psykoterapia

Psykoterapia on tavoitteellista työskentelyä, jossa käytetään tieteellisiin teorioihin ja tutkimusnäyttöön pohjautuvia menetelmiä. Työskentelen integratiivisella otteella yhdistäen kognitiivisen, psykofyysisen ja ratkaisukeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytän työskentelyn tukena tarvittaessa myös mielikuva-, altistus-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia. Integratiivisuudella tarkoitetaan tutkimusnäyttöön perustuvaa moniteoreettista työotetta, jonka tarkoituksena on rakentaa jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaava psykoterapiaprosessi.

Psykoterapiatutkimusten valossa laadukas ja hyvä terapiasuhde on yksi hoidon tulokseen eniten vaikuttava tekijä, joten pidän ensiarvoisen tärkeänä kaikessa työskentelyssäni panostaa hyvän yhteistyösuhteen muodostumiseen ja säilymiseen. Minulle on tärkeää kohdata ihminen ainutlaatuisena omana itsenään kaikkine haasteineen, mutta myös vahvuuksineen, voimavaroineen ja haaveineen.

Ajattelen psykoterapian olevan sekä psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, että ehdottomasti myös ihmisen psyko-fyysis-sosiaalista toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia keinoja kohdata asioita ja auttaa ymmärtämään, miksi meistä on tullut sellaisia kuin nykyhetkessä olemme.

Jokaisen psykoterapiatyöskentelyn sisäänrakennettuna tavoitteena on myös se, että asiakkaalle on kehittynyt terapian aikana sellaisia valmiuksia, joiden avulla hän pystyy jatkamaan psykoterapeuttista prosessia itsenäisesti terapian päättymisenkin jälkeen. Toisinaan tähän voi liittyä seurantakäyntejä varsinaisen intensiivisemmän työskentelyjakson päättymisen jälkeen.

Yksi lempisitaateistani toimii mielestäni hyvänä vertauskuvana psykoterapiatyöskentelyn yleisille tavoitteille:

”I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.” -Louisa May Alcott

”Kuljetamme työskentelyssä mukana kaikkia kolmea aikaulottuvuutta; menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Tutkimme yhdessä elämänhistoriaa, teemme havaintoja nykyhetkestä ja etsimme suuntaa tulevaisuudelle kohti asiakkaan muutostoiveita ja tavoitteita.”

Erityis­osaamista

minulla on:

– Ahdistus- ja masennusoireilun, OCD:n (pakko-oireinen häiriö, myös pakkoajatuspainotteinen), paniikkihäiriön, ylikontrollin ja liiallisen suorittamisen, (työ)uupumuksen, erilaisten riippuvuuksien ja syömishäiriöiden hoidossa
– Traumatyöskentelyssä
– Parisuhteisiin liittyvien ongelmien käsittelyssä
– Stressiin, vireystilan säätelyyn, uneen, palautumiseen ja psykosomaattisiin oireisiin liittyvissä haasteissa
– Psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa ja ennaltaehkäisevässä työskentelyssä; on parempi jarruttaa hallitusti kuin tulla pakkopysäytetyksi
– Urheilijoiden kanssa työskentelyssä
– Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvien oireiden lievittämisessä

”Sitoudun kulkemaan asiakkaideni rinnalla yhteisen terapiamatkan ajan. Autan jäsentämään ja ymmärtämään ongelmia ja oireita, sekä syitä niiden taustalla. Autan tunnistamaan haitallisia ydinuskomuksia, joista muodostuu mielensisäisiä esteitä ja toistuvia ajatus- ja käyttäytymismalleja.”

Psykoterapeutti

on nimikesuojattu ammattinimike, jota saa käyttää vain henkilö, jolla on suoritettuna ammattinimikkeen käyttöön vaadittu tutkinto. Kun olen virallisesti valmistunut Itä-Suomen yliopiston psykoterapiaopinnoistani (05/2024), olen oikeutettu hakemaan Valviralta nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä. Siihen saakka kuljen psykoterapeuttikoulutettava-nimikkeellä. Psykoterapiaa säätelevät useat eri lait ja eettiset ohjeistukset, joihin nojaan työskentelyssäni vahvasti.

Asiakkailta

“Psykoterapiatyöskentelyn alussa elämäntilanteeni oli kovin jumissa ja olin uupunut. Tiesin, että olin saavuttanut pisteen, jossa en voi enää toistaa samoja ajattelun ja käyttäytymisen malleja uudelleen ja uudelleen. Tiesin myös, että tarvitsen apua ja tukea vanhojen toimintatapojeni muuttamiseksi, self help -oppaat eivät enää riittäneet tilanteen purkamiseksi. Tiinan tapaamisilla olen saanut olla oma itseni, juuri sen hetkisten voimavarojeni, tunteideni ja ajatussolmujeni kanssa. Minkään nolon tai kivuliaan asian esille nostaminen ei ole tuntunut mahdottomalta, vaan ilmapiiri tapaamisilla on ollut lämmin, salliva ja asiantunteva. Minun tuskaillessani vellovien ajatusteni kanssa on Tiina osannut näyttää työskentelyn suunnan, ja vauhdikkaan etenemisen hetkellä elänyt kaikki kommellukset kanssani tukien ja oikeaan suuntaan ohjaten.”

“Psykoterapiatyöskentelyn myötä olen saanut avattua täysin uudenlaisen puolen itsestäni, jonka turvin pystyn rakentamaan uudenlaisen suunnan tulevaisuuteeni. Elämänmittainen kokemusmatka itseni kanssa on vielä hyvin vaiheessa, mutta haluan vielä tovin aikaa pitää Tiinan mukanani sitä kulkemassa ja ohjaamassa risteyksissä oikeaan suuntaan, nauramassa kanssani harha-askelien mukanaan tuomille elämänkokemustarinoille.”

“Psykoterapiassa olen oppinut sen, että myös minä olen hyvä joissain asioissa ja että olen hyvä ja arvokas yksilö. Kyseiset asiat eivät ole olleet minulle itsestäänselvyyksiä. Matkani on vielä kesken, mutta olen todella kiitollinen siitä mitä Tiina on jo nyt pystynyt minulle tarjoamaan ja odotan innolla tulevia keskusteluja terapiatyöskentelyssä.”

“Työskentelyn avulla olen oppinut paljon itsestäni ja omasta käyttäytymisestä tietyissä tilanteissa. Olen saanut hyviä neuvoja itseni rauhoittamiseen ahdistavissa tilanteissa sekä miten ottaa vastaan ikäviä ajatuksia.”

”Kiitos siitä, että oot osannut luoda toivoa kun on tuntunut ettei sitä ole. Oot tutustuttanut mut paremmin itseeni ja opettanut myötätuntoa itseäni kohtaan. Sun kanssa oon oppinut luottamaan tulevaisuuteen ja omaan itseeni. Sun ansiosta mulla on niin paljon parempi olla itseni kanssa. Ja vaikka tiedän, että kaikki se on sun työtä, niin tiedän myös että teet sitä suurella sydämellä ja koska välität muista ihmisistä. Se näkyy.”