Urheilijoille

Hyvinvoinnin asettaminen etusijalle parantaa suorituskykyä.

Pitkä työkokemus liikunta-alalta yhdistettynä omaan urheilutaustaani ovat inspiroineet minua syventämään osaamistani urheilu- ja liikuntapsykologian opinnoilla (Jyväskylän yliopisto). Tietoisuus kilpaurheilijoilla lisääntyvistä mielenterveyden haasteista ja toisaalta myös vahva usko psyykkisen suorituskyvyn ja psykologisen joustavuuden merkitykseen osana urheilusuoritusta ovat vahvistaneet haluani kehittää urheilijoille suunnattuja psyykkisen valmennuksen ja terapian palveluita.

Olen työskennellyt lukuisten eri yksilö- ja joukkuelajien urheilijoiden kanssa tavoitteellisista harrastajista ammatti- ja huippu-urheilijoihin, mutta lajista ja tasosta riippumatta työskentelyfilosofiani keskiössä on kohdata urheilija ihmisenä, ainutlaatuisena yksilönä, joka on kaikkea muutakin kuin urheilijaidentiteettinsä. Tarjoan urheilijoille räätälöityjä psyykkisen valmennuksen palveluita ja terapiaa.

PSYYKKINEN VALMENNUS

Panostus psyykkiseen huippukuntoon

Tavoitteena on suorituskyvyn parantamisen lisäksi ennaltaehkäistä ongelmia, tukea urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä vahvistaa urheilijan itsetuntemusta tutkimalla mahdollisia haitallisia ajatusmalleja, tunnistamalla omia vahvuuksia ja kehittämällä itsesäätelytaitoja, joihin kuuluvat esimerkiksi tunnesäätely ja vireystilan säätely.

Psyykkisen valmennuksen tarkoituksena ei ole muuttaa urheilijan mielen sisältöä tietynlaiseksi. Muutoksen kohteena on urheilijan suhde omaan mieleensä. Tätä tavoiteltaessa urheilijan on tultava ensin tietoiseksi nykyisistä tavoistaan ajatella, tuntea ja toimia erilaisissa tilanteissa, jolloin voidaan tunnistaa olemassa olevia ajatusmalleja, reagointi- ja toimintatapoja. Toimivia tapoja voi opetella vahvistamaan ja ei-toimivien tapojen tilalle voidaan harjoitella urheilijan suoritusta ja hyvinvointia tukevia ajattelu-, reagointi- ja toimintatapoja.

”Mieltä, ajatuksia ja tunteita ei pysty kontrolloimaan.”

Vaikka kuinka yrittäisimme, mieli ei tottele käskyjä samalla tavalla kuin esimerkiksi lihaksistomme. Sen sijaan, että yritetään kontrolloida omia tunteita ja ajatuksia, opetellaan psyykkisessä valmennuksessa kohtaamaan ne joustavasti ja hyödyntämään niiden vaikutusta vireystilaan ja suoritukseen.

TERAPIATYÖSKENTELY

Urheilu haastaa yksilön äärirajoille niin fyysisesti kuin henkisestikin

Urheilijoilla esiintyvät psyykkiset ongelmat saattavat ilmetä urheilussa esimerkiksi:

 • Vaikeana kisajännityksenä
 • Epäonnistumisen pelkona
 • Tunnesäätelyvaikeuksina
 • Riittämättömyyden kokemuksina, itsetunto-ongelmina tai urakriiseinä
 • Motivaatiohaasteina
 • Ryhmäristiriitoina tai sosiaalisena vertailuna (treeneissä, kisoissa, sosiaalisessa mediassa)
 • Syömishäiriökäyttäytymisenä tai liikuntariippuvuutena
 • Ylikontrollitaipumuksena
 • Liiallisena vaativuutena (perfektionismi) tai urheilijan loppuun palamisena (burn out)

Ongelmat eivät aina liity suoraan urheiluun tai harjoitteluun, mutta ilmenevät urheilussa, koska elämän eri osa-alueita (urheilu, työ, sosiaaliset suhteet, opiskelu, perhe, parisuhde, itsetuntemus jne.) ei voi keinotekoisesti pitää toisistaan irrallaan, vaan ne vaikuttavat kaikki toisiinsa.

Jos ongelmat ja oireet haittaavat merkittävästi omaa elämänlaatua, toimintakykyä ja urheilu-uraa, saattaa pidemmän psykoterapia­työskentelyn aloitus olla tarpeellista ja hyödyllistä. Tarjoan myös lyhyempiä, urheilijoiden tarpeisiin räätälöityjä terapiakokonaisuuksia, joiden pituus ja sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarpeen mukaisesti. Urheilijan terapiassa hyödynnän perinteisten psykoterapiamenetelmien ohella urheilupsykologista näkökulmaa.

Alla esiteltynä muutamat aihiot terapia- ja valmennuspaketeista:

Interventio kilpaurheilijan ahdistusoireiden vähentämiseksi

 • sisältää 5-10 tapaamista urheilijan tilanteesta ja tarpeesta riippuen

Kilpaurheilijoille luotu terapiakokonaisuus, jonka sisältö räätälöidään yksilön tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Interventio sisältää alkutapaamisen ja -kartoituksen, yksilötapaamisia ja loppuyhteenvedon, sekä tarvittaessa jatkotapaamisia.

Käsiteltäviä aihealueita mm. oireiden monitorointiharjoitukset, ahdistusoireet fysiologisena ilmiönä (pelkoreaktio, vireystila, autonomisen hermoston toiminta), ahdistusta tuottavat haitalliset automaattiset ajatukset ja niiden käsittely, itsesäätely- ja tunnetaitojen vahvistaminen, hengityksen rooli rauhoittumisessa ja vireystilan säätelyssä, pystyvyyden kokemuksen vahvistaminen suhteessa omiin oireisiin

Urheilijan terapia

 • sisältää 5-10 tapaamista urheilijan tilanteesta ja tarpeesta riippuen

Terapiapaketti sisältää alkutapaamisen ja -kartoituksen, yksilötapaamisia ja loppuyhteenvedon, sekä tarvittaessa jatkotapaamisia.

Käsiteltäviä aihealueita voivat olla esimerkiksi syömishäiriökäyttäytyminen, vaikea kisajännitys ja/tai epäonnistumisen pelko, tunnesäätelyvaikeudet, liiallinen vaativuus tai riittämättömyyden kokemukset, loppuunpalaminen, loukkaantumiset ja niiden aiheuttama psykologinen stressi tai urheilu-uran päättäminen, tunnetyöskentely, mielikuvaharjoittelu, urheilijan elämän erilaiset taitekohdat ja valintatilanteet, urheilijan elämän eri osa-alueiden (ihmissuhteet, opiskelu) yhteen sovittaminen

Kilpaurheilijan psyykkinen valmennus

 • Valmennuspaketti >> kysy tarjouspyyntö
 • Yksittäiset käynnit 85€

Valmennuspaketti sisältää
– Etätapaamiset, itsemonitorointiharjoitukset tapaamisten välillä, yhteydenpito tarvittaessa

Teemoina:
– Itseluottamuksen ja pystyvyyden kokemuksen vahvistaminen
– Tunnesäätelytaidot ja oman urheilusuorituksen kannalta optimaalisen tunnealueen tunnistaminen
– Haittaa tuottavien ajatusten ja uskomusten tunnistaminen ja tutkiminen
– Stressinhallinta ja vireystilan säätely
– Mielikuvaharjoittelu ja keho-mieli-yhteyden vahvistaminen
– Huippusuoritukset ja flow-tila

Asiakkailta

“Vaikka koko työskentelymme on ollut etänä ulkomailla työskentelyni vuoksi, Tiina on onnistunut luomaan rennon ja luottamuksellisen ilmapiirin. Olen saanut konkreettisia työkaluja oman mieleni ymmärtämiseen, ja se on kehittänyt minua urheilijana.”

“Opin ihan älyttömästi uutta vireystilan säätelystä ja tunteiden merkityksestä urheilusuorituksessa. Tiina osaa selittää asiat selkeästi ja antoi konkreettisia työkaluja ja ideoita käytännön harjoitteluun ja kilpailutilanteisiin.”

”Tiinalla on lempeä ja empaattinen, mutta samaan aikaan tosi innostava tapa työskennellä. Lähdin hakemaan apua ahdistusoireisiin ja ajattelin että käydään läpi ahdistuksenhallintakeinoja, mutta sainkin tosi paljon enemmän. Minuun oli sisäänrakennettuna ajatus siitä, että ahdistusta aiheuttavat ajatukset on pakko pitää loitolla keinolla millä hyvänsä, mutta terapiaprosessissa opin, että mieli on luotu suojelemaan meitä ja se tuottaa ajatuksia ilman että pystytään niihin juurikaan vaikuttamaan. Kontrollin sijaan opeteltiin haitallisten ajatusten eriyttämistä ja niihin liittyvien tunteiden hyväksymistä. Toki sain niitä keinojakin kaupanpäälliseksi. :)”